برترین مهارهای ماه سپتامبر در سری آ

در این ویدیو نگاهی درایم به منتخبی از برترین مهارها و واکنشهای دروازهبانان در رقابتهای ماه سپتامبر سری آ ایتالیا ......

در این ویدیو نگاهی درایم به منتخبی از برترین مهارها و واکنش‌های دروازه‌بانان در رقابت‌های ماه سپتامبر سری آ ایتالیا.

تگ ها


ویدئو سری آ فوتبال