برترین مهارهای هفته اول لوشامپیونه

منتخبی از برترین مهارها و واکنشهای دروازهبانان در رقابتهای هفته آغازین لوشامپیونه فرانسه در فصل 19-2018 را در این ویدیو مرور میکنیم ......

منتخبی از برترین مهارها و واکنش‌های دروازه‌بانان در رقابت‌های هفته آغازین لوشامپیونه فرانسه در فصل 19-2018 را در این ویدیو مرور می‌کنیم.

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال