برخورد شوت ستاره سن‌ژرمن به صورت تصویربردار

در جریان دیدار سنژرمن کیمپمبه مدافع سنژرمن شوتی زد که به صورت فیلم بردار بازی برخورد کرد ......


در جریان دیدار سن‌ژرمن کیمپمبه مدافع سن‌ژرمن شوتی زد که به صورت فیلم بردار بازی برخورد کرد.بعد از این صحنه مدافع پاریسی‌ها از این تصویربردار دلجویی کرد.
 

تگ ها


پاری سن ژرمن فوتبال