برد قاطع گرگور دیمیتروف برابر استفان روبرت (دور اول تنیس آزاد فرانسه)

دور اول مسابقات تنیس آزاد فرانسه شب گذشته آغاز شد و گرگور دیمیتروف موفق شد در سه ست با نتایج 2-6، 3-6 و 4-6 استفان روبرت را شکست دهد و به دور دوم راه یابد ......

دور اول مسابقات تنیس آزاد فرانسه شب گذشته آغاز شد و گرگور دیمیتروف موفق شد در سه ست با نتایج 2-6، 3-6 و 4-6 استفان روبرت را شکست دهد و به دور دوم راه یابد.