بررسی تکنولوژی خط دروازه در فیفا 18

......

منتخب صحنه هایی که تکنولوژی خط دروازه در نسخه جدید بازی فیفا اجرا شده است

تگ ها


گیم فوتبال