بررسی علت حادثه غرق شدن نوجوانان در گرجستان

صحبت های مدیر آکادمی یزد درباره حادثه گرجستان را مشاهده کنید. ......

صحبت های مدیر آکادمی  یزد درباره حادثه گرجستان را مشاهده کنید.