برنامه کامل مسابقات لیگ یک در فصل جدید

درنهایت قرعه کشی مسابقات لیگ یک نیز برگزار شد و تیم های حاضر در مسابقات رقیبانشان را در هفته های مختلف شناختند....

به گزارش "ورزش سه"، قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال ایران امروز (سه‌شنبه) انجام شد. مسابقات لیگ یک فصل آینده از روز ۲۶ آبان آغاز می‌شود و بنا به اعلام فریبرز محمودزاده، این رقابت‌ها اواخر خرداد یا اواسط تیر ماه به پایان می‌رسد.


در ادامه هفته اول تا هفدهم این لیگ هجده تیمی را مرور می‌کنیم: 

*برنامه هفته اول لیگ دسته اول: 

 ملوان انزلی - قشقایی شیراز
شاهین بوشهر - شهرداری استارا
استقلال خوزستان - بادران
کارون اروند خرمشهر - چوکای تالش
آرمان گهر - پارس جنوبی
نود ارومیه - هوادار
استقلال ملاثانی- رایکا بابل
فجر سپاسی - خوشه طلایی ساوه
مس کرمان - گل ریحان


*برنامه هفته دوم فصل جدید لیگ دسته اول

چوکای تالش - ملوان
قشقایی - آرمان گهرسیرجان
پارس جنوبی جم - رایکا بابل
بادران - اروند خرمشهر (داماش گیلان)
خوشه طلایی ساوه - استقلال خوزستان
استقلال ملاثانی - هوادار تهران
مس کرمان - شاهین شهرداری بوشهر
شهرداری آستارا - فجرسپاسی
نود ارومیه - گل ریحان البرز

*برنامه هفته سوم فصل جدید لیگ دسته اول


هوادار - قشقایی شیراز
رایکا بابل - ملوان بندرانزلی
شهرداری آستارا - مس کرمان
فجرسپاسی شیراز - نود ارومیه
شاهین شهرداری بوشهر - خوشه طلایی ساوه
اروند خرمشهر (داماش گیلان) - استقلال ملاثانی
آرمان گهرسیرجان - بادران تهران
استقلال خوزستان - چوکای تالش
گل ریحان البرز - پارس جنوبی جم

*برنامه هفته چهارم فصل جدید لیگ دسته اول


بادران تهران - شهرداری آستارا
ملوان بندرانزلی - آرمان گهرسیرجان
قشقایی شیراز - رایکا بابل
پارس جنوبی جم - اروند خرمشهر (داماش گیلان)
استقلال ملاثانی - استقلال خوزستان
خوشه طلایی ساوه - هوادار تهران
نود ارومیه - شاهین شهرداری بوشهر
مس کرمان - فجرسپاسی شیراز
چوکای تالش - گل ریحان البرز

* برنامه هفته پنجم فصل جدید لیگ دسته اول

شاهین - قشقایی
شهرداری آستارا - استقلال ملاثانی
اروند خرمشهر (داماش گیلان) - ملوان بندرانزلی
مس کرمان - نود ارومیه
رایکا بابل - چوکا تالش
گل ریحان - خوشه طلایی
استقلال خوزستان - آرمان گهرسیرجان
هوادار – بادران

* برنامه هفته ششم فصل جدید لیگ دسته اول


قشقایی - اروند خرمشهر (داماش گیلان)
نود ارومیه - شهرداری آستارا
ملوان - استقلال خوزستان
خوشه طلایی - مس کرمان
آرمان گهرسیرجان - رایکا بابل
استقلال ملاثانی - گل ریحان
بادران - فجرسپاسی
چوکا تالش - هوادار
پارس جنوبی – شاهین

* برنامه هفته هفتم فصل جدید لیگ دسته اول

فجرسپاسی شیراز - قشقایی شیراز
شاهین شهرداری بوشهر - ملوان بندرانزلی
اروند خرمشهر (داماش گیلان) - آرمان گهرسیرجان
استقلال خوزستان - رایکا بابل
شهرداری آستارا - خوشه طلایی ساوه
نود ارومیه - استقلال ملاثانی
گل ریحان البرز - بادران تهران
مس کرمان - چوکای تالش
هوادار - پارس جنوبی جم

برنامه هفته هشتم فصل جدید لیگ دسته اول


چوکای تالش - شهرداری آستارا
قشقایی - مس کرمان
خوشه طلایی - نود ارومیه
رایکا بابل - اروند خرمشهر (داماش گیلان)
پارس جنوبی جم - استقلال خوزستان
آرمان گهرسیرجان - هوادار
بادران - شاهین شهرداری بوشهر
استقلال ملاثانی - فجرسپاسی شیراز
ملوان - گل ریحان

*برنامه هفته نهم فصل جدید لیگ دسته اول


استقلال خوزستان - قشقایی
فجرسپاسی - ملوان
شهرداری آستارا - آرمان گهرسیرجان
هوادار - رایکا بابل
گل ریحان - اروند خرمشهر (داماش گیلان)
خوشه طلایی - استقلال ملاثانی
نود ارومیه - بادران
شاهین شهرداری بوشهر - چوکای تالش
مس کرمان - پارس جنوبی جم

* برنامه هفته دهم فصل جدید لیگ دسته اول


پارس جنوبی - شهرداری آستارا
استقلال ملاثانی - مس کرمان
قشقایی - نود ارومیه
بادران - خوشه طلایی
اروند خرمشهر (داماش گیلان) - استقلال خوزستان
ملوان - هوادار
آرمان گهرسیرجان - شاهین شهرداری بوشهر
چوکای تالش - فجرسپاسی شیراز
رایکا بابل - گل ریحان


* برنامه هفته یازدهم فصل جدید لیگ دسته اول


گل ریحان - قشقایی
شهرداری آستارا - ملوان
مس کرمان - آرمان گهرسیرجان
شاهین شهرداری بوشهر - رایکا بابل
فجرسپاسی - اروند خرمشهر (داماش گیلان)
هوادار - استقلال خوزستان
استقلال ملاثانی - بادران
خوشه طلایی - چوکای تالش
نود ارومیه - پارس جنوبی جم


*برنامه هفته دوازدهم فصل جدید لیگ دسته اول


قشقایی - شهرداری آستارا
بادران - مس کرمان
چوکای تالش - نود ارومیه
ملوان بندرانزلی - خوشه طلایی
پارس جنوبی - استقلال ملاثانی
اروند خرمشهر (داماش گیلان) - هوادار تهران
استقلال خوزستان - شاهین شهرداری بوشهر
رایکا بابل - فجرسپاسی
آرمان گهرسیرجان - گل ریحان


* برنامه هفته سیزدهم فصل جدید لیگ دسته اول

خوشه طلایی - قشقایی شیراز
مس کرمان - ملوان بندرانزلی
نود ارومیه - آرمان گهرسیرجان
شهرداری آستارا - رایکا بابل
شاهین شهرداری بوشهر - اروند خرمشهر (داماش گیلان)
فجرسپاسی - استقلال خوزستان
گل ریحان - هوادار
استقلال ملاثانی - چوکای تالش
بادران - پارس جنوبی

* برنامه هفته چهاردهم فصل جدید لیگ دسته اول

اروند خرمشهر (داماش گیلان) - شهرداری آستارا
رایکا بابل - مس کرمان
ملوان بندرانزلی - نود ارومیه
پارس جنوبی جم - خوشه طلایی ساوه
قشقایی شیراز - استقلال ملاثانی
چوکای تالش - بادران
هوادار - شاهین شهرداری بوشهر
آرمان گهرسیرجان - فجرسپاسی شیراز
استقلال خوزستان - گل ریحان

*برنامه هفته پانزدهم فصل جدید لیگ دسته اول


بادران - قشقایی
استقلال ملاثانی - ملوان
خوشه طلایی - آرمان گهرسیرجان
نود ارومیه - رایکا بابل
مس کرمان - اروند خرمشهر (داماش گیلان)
شهرداری آستارا - استقلال خوزستان
فجرسپاسی شیراز - هوادار تهران
چوکای تالش - پارس جنوبی جم
شاهین شهرداری بوشهر - گل ریحان

* برنامه هفته شانزدهم فصل جدید لیگ دسته اول


گل ریحان - شهرداری آستارا
هوادار - مس کرمان
استقلال خوزستان - نود ارومیه
اروند خرمشهر (داماش گیلان) - خوشه طلایی
آرمان گهرسیرجان - استقلال ملاثانی
رایکا بابل - بادران
قشقایی - چوکای تالش
ملوان - پارس جنوبی جم
شاهین شهرداری بوشهر – فجرسپاسی

*برنامه هفته هفدهم و پایانی نیم فصل اول فصل جدید لیگ دسته اول

پارس جنوبی - قشقایی
بادران - ملوان
چوکای تالش - آرمان گهرسیرجان
خوشه طلایی ساوه - رایکا بابل
نود ارومیه - اروند خرمشهر (داماش گیلان)
مس کرمان - استقلال خوزستان
شهرداری آستارا - هوادار تهران
استقلال ملاثانی - شاهین شهرداری بوشهر
فجرسپاسی - گل ریحان.


گفتنی است تیم هایی که در ابتدا نامشان نوشته شده در بازی های دور رفت میزبان مسابقات خواهند بود.

تگ ها


دسته یک