برندگان سری ۱۶ قرعه کشی مدال در شبکه سه

ویدئوی قرعه کشی و اسامی برندگان سری شانزدهم قرعه کشی مسابقه سوال روز مدال در برنامه آسیا سه را تقدیم مدالی ها می کنیم ......
ویدئوی قرعه کشی و اسامی برندگان سری شانزدهم قرعه کشی مسابقه سوال روز مدال در برنامه آسیا سه را تقدیم مدالی ها می کنیم.