بلتور 186؛ اولین شکست «لئو لیت» توسط «فیل دیویس»

لئو لیت که رکورد 10 پیروزی و 0 شکست را در اختیار داشت مقابل فیل دیویس ناکام بود و دیویس موفق شد در پایان مبارزه و با رای داوران اولین شکست لیت را رقم بزند ......

لئو لیت که رکورد 10 پیروزی و 0 شکست را در اختیار داشت مقابل فیل دیویس ناکام بود و دیویس موفق شد در پایان مبارزه و با رای داوران اولین شکست لیت را رقم بزند.

تگ ها


رزمی