بلتور 186؛ پیروزی «سعد عواد» در راند اول

سعد عواد که رکورد 20 پیروزی و 9 شکست را در اختیار دارد موفق شد در راند اول با ناک اوت فنی زک فریمن را شکست دهد و یک پیروزی زود هنگام و ارزشمند به دست آورد ......

سعد عواد که رکورد 20 پیروزی و 9 شکست را در اختیار دارد موفق شد در راند اول با ناک اوت فنی زک فریمن را شکست دهد و یک پیروزی زود هنگام و ارزشمند به دست آورد.

تگ ها


رزمی