بلتور 187؛ دومین پیروزی متوالی «کوین فرگوسن»

کوین فرگوس ملقب به Baby Slice، موفق شد تنها 2 دقیقه پس از راند اول با تکنیک سابمیشن حریف خود فرد فریمن را شکست دهد ......

کوین فرگوس ملقب به Baby Slice، موفق شد تنها 2 دقیقه پس از راند اول با تکنیک سابمیشن حریف خود «فرد فریمن» را شکست دهد.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی