بهترین شیرجه های تنیس در زمین چمن 2017

تنها چند روز دیگر به یکی از مهم ترین رقابت های تنیس در دنیا باقی مانده است ......

تنها چند روز دیگر به یکی از مهم ترین رقابت های تنیس در دنیا باقی مانده است . ویمبلدون سومین گرنداسلم سال است که به زودی در لندن آغاز خواهد شد. به این بهانه بهترین شیرجه های سال 2017 در زمین چمن را در این ویدیو ببینید.