بهترین لحظات روز دهم پارالمپیک

روز دهم پارالمپیک با حادثه ای بسیار تلخ برای کل مردم ایران همراه بود. بهمن گلبارنژاد، دوچرخه سوار ایرانی در حین مسابقات جان ......

روز دهم پارالمپیک با حادثه ای بسیار تلخ برای کل مردم ایران همراه بود. بهمن گلبارنژاد، دوچرخه سوار ایرانی در حین مسابقات جان خودش را از دست.

 روحش شاد و یادش گرامی باد.

تگ ها


پارالمپیک