بهترین لحظات روز پنجم پارالمپیک2016ریو

روز پنجم پارالمپیک با قهرمانی دوباره دیاز در شنا، سلطه چینی ها در تنیس روی میز، قهرمانی برزیل در مسابقات جالب بوچیا و رویدادهای دیدنی دیگری همراه بود ......

روز پنجم پارالمپیک با قهرمانی دوباره دیاز در شنا، سلطه چینی ها در تنیس روی میز، قهرمانی برزیل در مسابقات جالب بوچیا و رویدادهای دیدنی دیگری همراه بود. بهترین لحظات مسابقات این روز را ببینیم.

تگ ها


پارالمپیک