بهترین واکنش در وقت ضایع شدن!

داور خوش ذوق وقتی مورد توجه بازیکن حریف قرار نمی گیرد، بهترین واکنش ممکن را نشان می دهد ......

داور خوش ذوق وقتی مورد توجه بازیکن حریف قرار نمی گیرد، بهترین واکنش ممکن را نشان می دهد.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال