بهترین گل ماه اکتبر در «بوندسلیگای-2»

قیچی برگردان زیبای کن رایشل برای براینشوایک در برابر هانوفر به عنوان گل ماه بوندسلیگای دو انتخاب شد و آنقدر زیبا هست که به تماشایش بی ارزد ......

قیچی برگردان زیبای «کن رایشل» برای براینشوایک در برابر هانوفر به عنوان گل ماه بوندسلیگای دو انتخاب شد و آنقدر زیبا هست که به تماشایش بی ارزد.

تگ ها


Bundesliga فوتبال