به بهانه خداحافظی حنیف عمران زاده

به بهانه خداحافظی حنیف عمران زاده از فوتبال، گل تماشایی او بهشهرداری یاسوج را بازبینی می کنیم ......

به بهانه خداحافظی حنیف عمران زاده از فوتبال، گل تماشایی او به  شهرداری یاسوج را بازبینی می کنیم.

تگ ها


استقلال فوتبال