بوکسِ؛ برد دیدنی آنتونی یارده برابر تراویس ریوز

بوکسور مشهور موفق شد رقیبش را ناک اوت کند....

آنتونی یارده موفق شد تراویس ریوز را ناک اوت کند. مروری بر لحظات دیدنی راند آخر مبارزه داشته باشیم.

تگ ها


رزمی ویدئو بوکس