بوکس؛ تمرین دیدنی واسیل لوماشنکو

تمرین قهرمان معروف بوکس در حصور تماشاگران...

ویدئویی دیدنی از تکنیک و سرعت لوماشنکو در تمرینات با حضور تماشاگران.