بیست گل برتر دوران فوتبال پله

اسطوره فوتبال برزیل روز یکشنبه برابر 23 اکتبر 2016، 76 ساله شد. به این مناسبت 20 گل برتر دوران فوتبال او ......

اسطوره فوتبال برزیل روز یکشنبه برابر 23 اکتبر 2016، 76 ساله شد. به این مناسبت 20 گل برتر دوران فوتبال او را با هم مرور کنیم.

تگ ها


فوتبال