تاریخچه ای دیدنی از مسابقات «اسلم دانک»(2000-1996)

در این مجموعه شش قسمتی سیر تحول مسابقات جذاب اسلم دانک در سه دهه اخیر را مرور کرده و بهترین اجراهای بزرگان بسکتبال جهان را می بینیم ......

در این مجموعه شش قسمتی سیر تحول مسابقات جذاب «اسلم دانک» در سه دهه اخیر را مرور کرده و بهترین اجراهای بزرگان بسکتبال جهان را می بینیم. سومین قسمت این مجموعه به درخشش ستاره هایی چون کوبی براینت و وینس کارتر در سال های آخر قرن بیستم اختصاص دارد.

تگ ها


بسکتبال