تایم لپس بی نظیر از کوه «ماترهورن»

کوه ماترهورن در فرانسه به دلیل عظمت و زیبایی بی نظیرش از لوکیشن های اصلی ورزشکاران اکستریم اسپرتس است ......

کوه ماترهورن در فرانسه به دلیل عظمت و زیبایی بی نظیرش از لوکیشن های اصلی ورزشکاران اکستریم اسپرتس است. «اندرو گراچی» متخصص ساخت تایم لپس های طولانی است. او ساعت ها از زاویه های مختلف کوه ماترهورن را در عکس هایش ثبت کرد تا با مونتاژ آنها بتواند این تایم لپس زیبا از دو روز زندگی در جوار این کوه را تهیه کند. 

تگ ها


اکستریم اسپورتس