ترابی:کارم در پرسپولیس سخت است اما هدفم موفقیت تیم است

مصاحبه با مهدی ترابی بازیکن جدید پرسپولیس را تماشا می کنید که از شرایط خود در پرسپوایس صحبت کرده است ......

مصاحبه با مهدی ترابی بازیکن جدید پرسپولیس را تماشا می کنید که از شرایط خود در پرسپوایس صحبت کرده است.