ترکیب احتمالی رئال‌مادرید و بارسلونا از نگاه اسپورت و آاس

در فاصله چندساعت به دیدار حساس الکلاسیکو در شهر مادرید، آاس که روزنامه نزدیک به تیم مادریدی است، ترکیب احتمالی دوتیم را پیشبینی کرده است ......

در فاصله چندساعت به دیدار حساس الکلاسیکو در شهر مادرید، آاس که روزنامه نزدیک به تیم مادریدی است، ترکیب احتمالی دوتیم را پیشبینی کرده است ...

در فاصله چندساعت به دیدار حساس ال‌کلاسیکو در شهر مادرید، آاس که روزنامه نزدیک به تیم مادریدی است، ترکیب احتمالی دوتیم را پیش‌بینی کرده است. همچنین نشریه اسپورت که به کاتالان‌ها نزدیک است هم  ترکیب دوتیم را اعلام کرده است. نکته جالب اینکه هر نشریه ترکیب مشابهی را برای دیدار امشب دوتیم حدس زده‌اند.

ترکیب احتمالی دوتیم از نگاه نشریه آاس و اسپورت

ترکیب احتمالی رئال‌مادرید و بارسلونا از نگاه اسپورت و آاس