ترک جایگاه خبرنگاران توسط اصحاب رسانه

خبرنگاران جایگاه خبرنگاران ورزشگاه وطنی را ترک کردند...

خبرنگاران جایگاه خبرنگاران ورزشگاه وطنی را ترک کردند

به گزارش مدال، وضعیت جایگاه خبرنگاران ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به هبچ وجه مناسب نبود به گونه ای که این جایگاه تعداد زیادی از افراد غیر مسئول حضور داشتند.کار تا جایی پیش رفت که متاسفانه برای خود خبرنگاران جایی برای نشستن وجود نداشت و به همین دلیل تعدادی از خبرنگاران به علت شرایط بد موجود به نشانه اعتراض این جایگاه را ترک کردند.