تست فوتبالی؛ بازیکنان را تشخیص دهید!

در این تست فوتبالی شما باید سعی کنید تا نام بازیکن مورد نظر را از روی نام باشگاه و ملیت او و شماره پیراهنش تشخیص بدهید ......

در این تست فوتبالی شما باید سعی کنید تا نام بازیکن مورد نظر را از روی نام باشگاه و ملیت او و شماره پیراهنش تشخیص بدهید.

تگ ها


فوتبال