تشویق تماشاگران ایرانی در امارات/ اختصاصی مدال

تماشاگران ایرانی در امارات هم تیم ملی را تنها نگذاشته‌اند....

ویدئوی اختصاصی مدال را مشاهده کنید از تشویق تماشاگران ایرانی حاضر در امارات.