تشویق علی کریمی در فرودگاه اصفهان از سوی هواداران پرسپولیس

علی کریمی در فرودگاه اصفهان از سوی هواداران پرسپولیس تشویق شد. ......

علی کریمی در فرودگاه اصفهان از سوی هواداران پرسپولیس تشویق شد.