تصمیمات انضباطی باشگاه پیکان؛ مربیان و بازیکنان نقره‌داغ شدند

باشگاه پیکان برای مربیان و بازیکنان خود جرایمی را در نظر گرفت....

باشگاه پیکان برای مربیان و بازیکنان خود جرایمی را در نظر گرفت.

پس از شکست تیم فوتبال پیکان در مقابل سایپا جلسه فوق العاده مشترک هیات مدیره با کادر فنی و کمیته انضباطی باشگاه به مدت سه ساعت در محل باشگاه برگزار شد.

به گزارش مدال، پس از شکست تیم فوتبال پیکان در مقابل سایپا جلسه فوق العاده مشترک هیئت مدیره با کادر فنی و کمیته انضباطی باشگاه به مدت سه ساعت در محل باشگاه برگزار شد و با توجه به گزارشات رسیده و نقطه نظرات کادر فنی  موارد زیر جمع بندی و تصمیم گیری گردید.

۱- کلیه بازیکنان و کادر تیم ۵% قطعی و ۵% بصورت تعلیقی جریمه شدند.

۲-پرداخت حقوق بازیکنان و کادر منوط به نتیجه بازی بعدی پیکان شد.

۳- مقرر شد کمیته انضباطی باشگاه در خصوص آقایان سجاد مشکل پور ، محمد قاضی و ابوالفضل ابراهیمی در اولین فرصت تشکیل جلسه داده و با توجه به گزارشات رسیده به این کمیته اتخاذ تصمیم نماید و تا تشکیل کمیته انضباطی بازیکنان از حضور در تمرینات منع گردیدند.