تعیین تکلیف ساختمانهای استقلال و پرسپولیس/ویدیو

صحبتهای تاج و عرب در خصوص تعیین و تکلیف مالکیت ساختمانهای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را می بینید....

صحبتهای تاج و عرب در خصوص تعیین و تکلیف مالکیت ساختمانهای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را می بینید.