تقدیر از «شاهین ایزدیار» در کنسرت مهدی ابراهیم زاده

ویدئویی از حضور شاهین ایزدیار، مرد شنای ایران رادر کنسرت مهدی براهیم زاده مشاهده می کنید ......

ویدئویی از حضور شاهین ایزدیار، مرد شنای ایران را در کنسرت مهدی براهیم زاده مشاهده می کنید.

تگ ها


شنا