تمام گل‌های رم در 15 فصل اخیر برابر تیم‌های تازه وارد

رم امروز میزبان تورینوبود که تازه به سری آ صعود کرده است. به این بهانه گل های رم برابر تمام تیم های ت ......

رم امروز میزبان تورینوبود که تازه به سری آ صعود کرده است. به این بهانه گل های رم برابر تمام تیم های تازه وارد را در 15 فصل اخیر مرور کنیم. 

تگ ها


سری آ فوتبال