تمام گل‌های هفته اول لوشامپیونه

در این ویدیو نگاهی داریم به تمامی گلهای به ثمر رسیده در رقابتهای اولین هفته از رقابتهای لوشامپیونه فرانسه در فصل 19-2018 ......

در این ویدیو نگاهی داریم به تمامی گل‌های به ثمر رسیده در رقابت‌های اولین هفته از رقابت‌های لوشامپیونه فرانسه در فصل 19-2018.

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال