تمرینات سخت مبارزان شائولین

در این ویدیو سری به معابد شائولین میزنیم تا از نزدیک شاهد تمرینات سخت و طاقتفرسای مبارزان کونگفوی شائولین باشیم ......

در این ویدیو سری به معابد شائولین می‌زنیم تا از نزدیک شاهد تمرینات سخت و طاقت‌فرسای مبارزان کونگ‌فوی شائولین باشیم.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی