تمرینات فوق‌العاده واسیل لوماچنکو برای مبارزه با خورخه لینارس

واسیل لوماچنکو، بوکسور اوکراینیدر این ویدئو به ما یاد میدهد که چگونه خودمان را برای یک مبارزه بزرگ مثل مبارزه او و خورخه لینارس گرم کنیم و چه تمریناتی انجام دهیم ......

واسیل لوماچنکو، بوکسور اوکراینی در این ویدئو به ما یاد می‌دهد که چگونه خودمان را برای یک مبارزه بزرگ مثل مبارزه او و خورخه لینارس گرم کنیم و چه تمریناتی انجام دهیم.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی