تمرین انگلستان پیش از دیدار با برزیل

انگلیسی ها در دیداری دوستانه به مصاف برزیل می روند. آخرین تمرین سه شیرها پیش از این دیدار ر ......

انگلیسی ها در دیداری دوستانه به مصاف برزیل می روند. آخرین تمرین سه شیرها پیش از این دیدار را ببینیم.

تگ ها


فوتبال