تمرین اینتری ها پیش از دیدار با ورونا

اینتری ها که این فصل به روزهای اوج برگشته اند این هفته برابر ورونا به میدان خواهند رفت ......

اینتری ها که این فصل به روزهای اوج برگشته اند این هفته برابر ورونا به میدان خواهند رفت. تمرین اینتری ها پیش از این دیدار را ببینیم.

تگ ها


اینتر میلان سری آ فوتبال