تمرین لوئیز گارسیا با کودک اعجوبه در تمرین کمپ لالیگا

آرات حسینی کودک اعجوبه ورزش ایران در تمرین آکادمی لاماسیا حاضر شد....

به گزارش مدال،آرات حسینی کودک اعجوبه ورزش ایران در تمرین آکادمی لاماسیا حاضر شد.