تمرین پاریسن ژرمن پیش از دیدار با دیژون

تیم پاریسن ژرمن امروز آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با دیژون انجام داد ......

تیم پاریسن ژرمن امروز آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با دیژون انجام داد . 

تگ ها


پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال