تمرین گلنوش سبقت الهی دقایقی قبل از انجام مسابقه

......

تمرین گلنوش سبقت الهی دقایقی پیش ازانجام مسابقه در سال تیراندازی ریو 

اختصاصی اپلیکیشن مدال

تگ ها


اخبار ویژه تیراندازی