تنها معمای حریف استقلال

العینی‌ها یک تغییر مهم در ترکیب خود ایجاد کردند....

العینی‌ها یک تغییر مهم در ترکیب خود ایجاد کردند.

تنها تغییر العین نسبت به ترکیب احتمالی که دیشب در مدال منتشر کردیم نیمکت نشینی ربرگ مهاجم خارجی و استفاده از خلفان به جای او در ترکیب اصلی است.

به گزارش مدال، سرمربی العین که دو خارجی و دو مهره فیکس  اماراتی خود  را بدلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار ندارد ترجیح داده از مارکوس ربرگ  مهاجم نوک خارجی اش در ترکیب اصلی بهره نبرد. او خلفان را در وینگر چپ فیکس کرده و به جای ربرگ از جمال معروف در نوک حمله استفاده کرده است. باید دید علت نیمکت نشینی ربرگ چه بوده و استقلال از این تغییر دور از انتظار کارلوس گاریدو سرمربی العین منتفع خواهد شد یا متضرر.