تکنیک دیدنی در فوتبال خیابانی

در این ویدیو نگاهی داریم به پسربچهای که با تکنیک ناب خود در فوتبال خیابانی توپ را وارد دروازه میکند ......

در این ویدیو نگاهی داریم به پسربچه‌ای که با تکنیک ناب خود در فوتبال خیابانی توپ را وارد دروازه می‌کند.

تگ ها


فوتبال