تکنیک های دیدنی «روبین فن پرسی» برابر کودکان!

روبین فن پرسی، مهاجم قهار سال های قبل فوتبال در دیداری نمایشی تکنیک های دیدنی خود را برابر تیمی از کودکان به نمایش گذاشت ......

روبین فن پرسی، مهاجم قهار سال های قبل فوتبال در دیداری نمایشی تکنیک های دیدنی خود را برابر تیمی از کودکان به نمایش گذاشت.

تگ ها


فوتبال