تکنیک های شنای پروانه

در این ویدئو کوتاه نکات و تکنیک هایی از شیوه صحیح انجام شنای پروانه را خواهید آموخت ......

در این ویدئو کوتاه نکات و تکنیک هایی از شیوه صحیح انجام شنای پروانه را خواهید آموخت.

تگ ها


شنا