تیزر مستند «امتحان خروج» - یک بازی برای حفظ یک رویا

مستندی درباره ی مدرسه های فوتبال و بازیکنان مستعد و با مهارتی که در آخر فصل بدون قرارداد باقی می مانند و بیشترین سعی شان را می کنند تا از آخرین فرصت برای رسیدن به رویاهایشان استفاده کنند ......

مستندی درباره ی مدرسه های فوتبال و بازیکنان مستعد و با مهارتی که در آخر فصل بدون قرارداد باقی می مانند و بیشترین سعی شان را می کنند تا از آخرین فرصت برای رسیدن به رویاهایشان استفاده کنند. 

تگ ها


فوتبال