جامعه فوتبال در مناطق سیل زده خوزستان/ ویدیو

توزيع غذاى گرم در مناطق سيل زده خوزستان با همت موكب شهداى جامعه فوتبال آغاز شد....

بخشی از کمک های جامعه فوتبال در مناطق  سیل زده خوزستان را مشاهده می کنید.