جایزه بایرنی ها برای رقبای «لایپزیک»!

از قرار بایرنی ها آنقدر از اولین شکست فصل لایپزیک در ماه دسامبر و برابر انگولشتات خوشحال شدند که به اعضای تیم برنده قول دادند به مهمونی مخصوصی در مونیخ دعوتشون کنند و حالا کارل هاینس رومینیگه این وعده را عملی کرده است ......

از قرار بایرنی ها آنقدر از اولین شکست فصل لایپزیک در ماه دسامبر و برابر انگولشتات خوشحال شدند که به اعضای تیم برنده قول دادند به مهمونی مخصوصی در مونیخ دعوتشون کنند و حالا کارل هاینس رومینیگه این وعده را عملی کرده است.