جثه در مبارزه مهم نیست!

منتخبی از ناک اوت های برتر مبارزان با قد و وزن متفاوت که نشان می دهد جثه در تعیین پیروز مبارزات رزمی اهمیت اصلی را ندارد ......

منتخبی از ناک اوت های برتر مبارزان با قد و وزن متفاوت که نشان می دهد جثه در تعیین پیروز مبارزات رزمی اهمیت اصلی را ندارد.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس