جدال بهترین های اسکیت در سرعت و تکنیک

بهترین های اسکیت در جهان در مسابقه سرعت و تکنیک شرکت کردند. ببینیم کدام شان در نهایت پیروز می شود ......

بهترین های اسکیت در جهان در مسابقه سرعت و تکنیک شرکت کردند. ببینیم کدام شان در نهایت پیروز می شود.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس