جدیدترین آرای کمیته وضعیت بازیکنان اعلام شد

کمیته وضعیت بازیکنان ۷ رای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد....

به گزارش "ورزش سه"، این روزها که تیم های مختلف در حال آماده سازی خود و جذب بازینان جدید هستند، کمیته تعیین وضعیت نیز روزهای شلوغی را تجربه می کند و با بررسی شکایت هایی که از باشگاه های مختلف انجام شده، در صدد است تا اصول حرفه ای را در فوتبال ایران پیاده کند.


در همین راستا جدیدترین احکام کمیته تعیین وضعیت علیه باشگاه های فوتبال به شرح زیر صادر شده است: 

پیرو شکایت مرتضی دهقانی از باشگاه اسپاد الوند تهران بابت مطالبه وجه یکصد و شصت میلیون ریالی، کمیته وضعیت بازیکنان رای به پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی از سوی باشگاه داد.


امید خدابنده لو نیز در شکایت از اسپاد الوند تهران جهت مطالبه یکصد و چهل میلیون ریال، موفق به محکومیت باشگاه در پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی شد.

در شکایت علیرضا ابوالقاسمی فرد از باشگاه مبل کریمی البرز (بوتا پارس ایرانیان) درخصوص مطالبه وجه سیصد میلیون ریالی، این باشگاه به پرداخت مبلغ مورد مطالبه و هزینه دادرسی محکوم شد.

شکایت ناصر اشرفی از باشگاه ماشین سازی تبریز جهت مطالبه یکصد میلیون ریالی، منجر به صدور رای محکومیت باشگاه به پرداخت این مبلغ به انضمام هزینه دادرسی شد.

باشگاه استعداد درخشان آمل شکایتی جهت دریافت غرامت یکصد و بیست میلیون ریالی بابت مطالبه آموزش علیرضا مهدیزاده از باشگاه شهدا بابلسر را تقدیم کمیته تعیین وضعیت کرد که به دلیل عدم انعقاد قرارداد حرفه‌ای توسط بازیکن، شکایت خواهان مردود اعلام شد.

فردین عابدینی در قالب شکایتی درخواست مطالبه یک میلیارد و سیصد میلیونی ریالی را از باشکاه نفت آبادان مطرح کرد که باتوجه به رای صادره، باشگاه به پرداخت ششصد و پنجاه و چهار میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی محکوم شد.

مصطفی چراغیان با تقدیم دادخواستی به طرفیت باشگاه چوکای تالشان بابت مطالبه سیصد میلیون ریالی اقدام کرد و طبق رای کمیته وضعیت بازیکنان، این مبلغ و هزینه دادرسی باید از سوی باشگاه به شاکی پرداخت شود.

تگ ها


فدراسیون فوتبال